Xem thêm

Nghiên cứu khoa học

Chính sách nghiên cứu

Tiêu chuẩn và mục đích cao nhất mà Viện hướng tới trong hoạt động nghiên cứu là tính hữu ích và khả năng ứng dụng thiết thực của các sản phẩm nghiên cứu. Trước mắt, nghiên cứu ứng dụng được coi là hướng nghiên cứu ưu tiên.

Xem thêm
Xem thêm

Đào tạo bồi dưỡng

ĐÀO TẠO NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ

Hoạt động đào tạo, huán luyện được thực hiện theo: (i) kế hoạch do Bộ Khoa học và Công nghệ giao hàng năm dựa trên cơ sở đề xuất của Viện; (ii) hợp đồng đào tạo, huấn luyện với các tổ chức, cá nhân; (iii) thỏa thuận liên kết, phối hợp với các tổ chức, cá nhân khác.

Xem thêm